برخي كارهاي معرق سنگ مربوط به يك برج مسكوني در منطقه نياوران تهران:

sad-01
sad-02
sad-03
sad-04
sad-05
sad-06
sad-07

Scroll to Top